1. അഹല്യ1

  1. വി.
  2. ഉഴുതിട്ടില്ലാത്ത
  3. കൃഷിക്കുയോഗ്യമല്ലാത്ത
 2. അഹല്യ2

  1. നാ.
  2. ഗൗതമൻറെ പത്നി, ശതാനന്ദൻറെ മാതാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക