1. അഹസ്ത്യ

    1. വി.
    2. കയ്യുമായിബന്ധപ്പെടാത്ത
    3. കൈകൊണ്ടുചെയ്യപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക