1. അഹസ്സ്

  1. നാ.
  2. ആകാശം
  3. പകൽ
  4. ദിവസം, പകലും രാത്രിയും ചേർന്ന സമയം
  5. ഒരു ദിവസത്തെ ഉത്സവം
  6. നിത്യവൃത്തി
 2. അഹൻ, അഹസ്സ്

  1. നാ.
  2. ദിവസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക