1. അഹി

  1. നാ.
  2. രാഹു
  3. വെള്ളം
  4. സൂര്യൻ
  5. യാത്രക്കാരൻ
  6. മേഘം
  7. ആയില്യം നക്ഷത്രം
  8. സർപ്പം, പാമ്പ്
  9. വൃത്രാസുരൻ
  10. ചതിയൻ
  11. പൊക്കിൾ
  12. കറവപ്പശു
  13. ഈയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക