1. അഹിംസ്ര

    1. വി.
    2. ഹിംസയില്ലാത്ത, കൊല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക