1. അഹിഗ്രാഹി

    1. നാ.
    2. പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക