1. അഹിന്ദു

    1. നാ.
    2. ഹിന്ദുവല്ലാത്ത ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക