1. അഹിപതാകം

    1. നാ.
    2. വിഷമില്ലാത്ത ഒരുതരം പാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക