1. അഹിഫേനം

    1. നാ.
    2. കറുപ്പ്, അവീൻ, വിഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക