1. അഹിഭയം

    1. നാ.
    2. സർപ്പഭീതി
    3. സ്വന്തക്കാരിൽനിന്നു ചതിയുണ്ടാകുമെന്ന ഭീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക