1. അഹിമ

    1. വി.
    2. തണുത്തതല്ലാത്ത, ചൂടുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക