1. അഹിമന്യു

    1. വി.
    2. പാമ്പിനെപ്പോലെ കോപമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക