1. അഹിഹാ(വ്)

    1. നാ.
    2. ഗരുഡൻ
    3. അഹിരൂപനായ വൃത്രനെ ഹനിച്ചവൻ, ഇന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക