1. അഹിർബുധ്ന്യം

    1. നാ.
    2. ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക