1. അഹിർബുധ്നൻ, -ന്യൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. പതിനൊന്നു രുദ്രന്മാരിൽ ഒരാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക