1. അഹീന

    1. വി.
    2. ഹീനമല്ലാത്ത, നീചമല്ലാത്ത
    3. മുഴുവനായ, കുറവില്ലാത്ത
    4. ഉള്ള, കൂടിയ
    5. ജാതിഭ്രഷ്ടനല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക