1. അഹീനവാദി

    1. നാ.
    2. തെളിവുനൽകാൻ അയോഗ്യനായ സാക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക