1. അഹീരണി

    1. നാ.
    2. രണ്ടുതലയുള്ള പാമ്പ്. താരത. ഇരുതല മൂർഖൻ
  2. ആഹിരണി

    1. നാ.
    2. ഇരുതലപ്പാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക