1. അഹീരൻ

    1. നാ.
    2. ഇടയൻ, അഭീരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക