1. അഹു

    1. വി.
    2. ഇടുങ്ങിയ
    3. വ്യാപിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക