1. അഹോ

    1. വ്യാ.
    2. ആശ്ചര്യം ദു:ഖം അസൂയ അവജ്ഞ തുടങ്ങിയ ഭാവങ്ങളെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്
  2. അഹോ-

    1. -
    2. സമാ = അഹൻ. (രേഫാദിയായ പദത്തിനു മുമ്പ് "അഹൻ" ശബ്ദത്തിനു വരുന്ന രൂപാന്തരം. ഉദാ: അഹോരാത്രം.).

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക