1. അഹോരാത്രം

    1. നാ.
    2. പകലും രാത്രിയും
    1. അവ്യ.
    2. സദാ, ഇടവിടാതെ, തുടർച്ചയായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക