1. അഹ്വല

    1. നാ.
    2. ചേരുമരം
    3. പതർച്ചയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക