1. അഹർവൃത്തി

    1. നാ.
    2. നിത്യവൃത്തി, കാലക്ഷേപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക