1. അൺപുക

    1. ക്രി.
    2. അടുക്കുക, വന്നുചേരുക
    3. ഒന്നിനോടുകൂടിയതാകുക
    4. വസിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക