1. അൻപുക

    1. ക്രി.
    2. സന്തോഷിക്കുക
    3. അടുക്കുക
    4. സ്നേഹിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക