1. അൻസാരി

    1. നാ.
    2. സഹായി, കൂട്ടുകാരൻ, അൻസാരികൾ = മുഹമ്മദ്നബിയെ മദീനയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു സഹായിച്ചവർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക