1. അർക്കകല

    1. നാ.
    2. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൻറെ ഒരു ഭാഗം, പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക