1. അർക്കപത്രം, -പർണം

    1. നാ.
    2. എരിക്ക്
    3. എരിക്കിൻറെ ഇല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക