1. അർക്കീയ

  1. വി.
  2. എരിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച
 2. അർഘ്യ1

  1. വി.
  2. പൂജയ്ക്കായുള്ള
  3. വിലയേറിയ
 3. അർഘ്യ2

  1. നാ.
  2. നല്ലയിനം പശു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക