1. അർക്കേന്ദുസംഗമം

    1. നാ.
    2. അമാവാസ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക