1. അർഗള1

  1. നാ.
  2. ദുർഗാസപ്തതിക്കുമുമ്പ് ചൊല്ലുന്ന സേ്താത്രം
 2. അർഗള2

  1. നാ.
  2. ഒരു നരകം
  3. സാക്ഷാ
  4. പ്രതിബന്ധം
  5. തിര
 3. അർഗളി

  1. നാ.
  2. ചെറിയ സാക്ഷാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക