1. അർഘം

  1. നാ.
  2. വില
  3. പൂജാദ്രവ്യം
  4. ഒരു ധരണം തൂക്കമുള്ള ഇരുപതു മുത്തുകൾ
 2. അർക്കം

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. സൂര്യകാന്തം
  4. എരിക്ക്
  5. സ്തുതി
  6. രശ്മി
  7. ചെമ്പ്
  8. സ്പടികം
  9. ഉത്രം നക്ഷത്രം
  10. വാറ്റുമരുന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക