1. അർഘട

    1. നാ.
    2. ചാമ്പൽ
  2. അറക്കുട്ടി

    1. നാ.
    2. ചെറിയ ജനൽ, കിളിവാതിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക