1. അർഘ്യം

  1. നാ.
  2. ദശോപചാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  3. പൂജയ്ക്കായുള്ള ജലം
  4. വിലമതിക്കാത്തത്
  5. ഒരുതരം തേൻ
 2. ആർഘ്യം

  1. നാ.
  2. എന്ന മക്ഷിക ഉണ്ടാക്കുന്ന തേൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക