1. അർച്ചകൻ

    1. നാ.
    2. പൂജിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക