1. അർച്ചി, -ച്ചിസ്

    1. നാ.
    2. (അഗ്നി) ജ്വാല
    3. സൂര്യകിരണം
    4. പ്രകാശം
    5. കൃശാശ്വൻറെ ഭാര്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക