1. അർജകം

    1. നാ.
    2. വെൺകഞ്ജകം, വെളുത്ത ചെറുതുളസി (ആരോഗ്യത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക