1. അർത്ഥം

  1. നാ.
  2. ആഗ്രഹം
  3. അപേക്ഷ
  1. അവ്യ.
  2. വേണ്ടി, ഉദ്ദേശിച്ച്. ഉദാ: ധർമാർഥം, അന്യകാര്യാർഥം
  1. നാ.
  2. ധനം
  3. വാക്കിൻറെയോ പ്രവൃത്തിയുടെയോ താത്പര്യം, ശബ്ദംകൊണ്ടു പറയപ്പെടുന്നത് (വാച്യം, ലക്ഷ്യം, വ്യംഗ്യം)
  4. നിവൃത്തി
  5. ഉദ്ദേശ്യം, കാര്യം, പ്രയോജനം
  6. വസ്തുതത്ത്വം
  7. ഇന്ദ്രിയവിഷയം
 2. അർദിതം

  1. നാ.
  2. അർദിക്കപ്പെട്ടത്
  3. കോട്ടുവാതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക