1. അർത്ഥകൃച്ഛം

    1. നാ.
    2. ധനസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ട്
    3. പ്രയാസമേറിയ കാര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക