1. അർത്ഥകർമം

    1. നാ.
    2. പ്രധാനകർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക