1. അർത്ഥഗർഭ

    1. വി.
    2. അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
    3. ഗൂഢാർഥമുള്ള, പ്രത്യേകാർഥമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക