1. അർത്ഥജാതം

    1. നാ.
    2. അർത്ഥസമൂഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക