1. അർത്ഥജ്ഞ

    1. വി.
    2. കാര്യം അറിയുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക