1. അർത്ഥദോഷം

    1. നാ.
    2. അർത്ഥം സംബന്ധിച്ചുള്ള ദോഷം. (കാവ്യദോഷങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക