1. അർത്ഥവാദകഥ

    1. നാ.
    2. ഒരു തത്ത്വത്തെ വ്യക്തമാക്കാൻ പറയുന്ന കഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക