1. അർത്ഥസാധകൻ

    1. നാ.
    2. കാര്യം നടത്തുവാൻ മിടുക്കുള്ളവൻ, ദശരഥൻറെ ഒരു മന്ത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക