1. അർത്ഥാന്തരം

    1. നാ.
    2. മറ്റൊരർഥം, വേറേകാര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക