1. അർത്ഥാലങ്കാരം

    1. നാ.
    2. അർത്ഥത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന അലങ്കാരം. ഉദാ: ഉപമ, ഉത്പ്രക്ഷ തുടങ്ങിയവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക