1. അർത്ഥാവൃത്തി

    1. നാ.
    2. ദീപകാലങ്കാരത്തിൻറെ ഒരു വിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക